Waar ben je naar op zoek?

Gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken/gebruik maken van agrisell.eu gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat agrisell.eu voor iedereen werkt.

 
Gebruik van agrisell.eu
U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:
  • Handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;
  • Onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
  • Handelen in strijd met enige rechten van derden;
  • Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
  • Virussen of andere technologie verspreiden die agrisell.eu of de belangen of het eigendom van gebruikers van agrisell.eu kunnen schaden;
  • De infrastructuur van agrisell.eu onredelijk belasten of de goede werking van agrisell.eu verstoren;
  • Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
  • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
  • Maatregelen om de toegang tot agrisell.eu te voorkomen of te beperken, omzeilen. 

Agrisell plaatst alleen advertenties van particulieren en/of boerenbedrijven. Advertenties door (handels)ondernemingen welke niet kunnen kunnen worden beschouwd als boerenbedrijven zullen niet worden geplaatst. Dit laatste ter uitsluitende beoordeling van Agrisell.

 
Misbruik van agrisell.eu
Voor het melden van problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site goed blijft werken. Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van agrisell.eu te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van agrisell.eu te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van agrisell.eu door gebruikers.
 
Materiaal
agrisell.eu bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord agrisell.eu, onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op agrisell.eu geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van agrisell.eu. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het contactformulier op de website; wij zullen de kwestie dan onderzoeken. Wij behouden ons het recht voor materiaal te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.
 
Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op agrisell.eu afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van agrisell.eu. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.
 
Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.
 
Persoonlijke gegevens
Voor het gebruik van uw persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacy statement op deze website. 
 
Algemeen
Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met agrisell.eu via het contactformulier.